ЗЗЗ потражује професоре и наставнике на Палама, Вишеграду, Рудом, Рогатици, Чајничу – ГЛАС РЕГИЈЕ.057

0
3778
Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању „Гласа Српске“ од 13.09. 2023. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

 

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ПАЛЕ“

ПАЛЕ

 

расписује

 

К О Н К У Р С

За попуну упражњених радних мјеста

 

 1. Професор грађевинске групе предмета,7 часова , 1 извршилац , на одређено вријеме до 31.8.2024. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави;

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 01/16 , 66/18 и 119/21), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 41/18,35/20 , 92/20 и 55/23), члана 5. Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничним и средњим стручним школама („Сл. гласник РС“ број: 29/12,86/13,80/14 и 83/15).

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:
1.  увјерење о држављанству;
2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
3. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;
4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);
6. увјерење  о положеном стручном испиту за рад у настави ;
7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;
8. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа ;
9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату изкатегоријеборца;
11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

12. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности , морала , службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

 • Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18,35/20,92/20 и 55/23) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/19 ).
 • Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) – затражиће Школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.
 • Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/18,35/20, 92/20 и 55/23) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника и стручних сарадника.
 • Право учешћа на конкурсу имају лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, у колико испуњавају остале услове.
 • Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање  кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 19.9.2023. године, у 1000 часова, а интервју  у 1200 часова у просторијама Школе.
 • Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
  Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју,а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

 

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Пале

Ул. Његошева 7 71420 Пале

Са назнаком „за конкурс“

***

КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО
р а с п и с у ј е

 

 

Ј А В Н И       К О Н К У Р С

за пријем радника  на неодређено вријеме

 

 1. РАДНИК У ВЕШЕРАЈУ-инструктор ( ВКВ/ССС)

1 извршилац – на неодређено вријеме

 

 1. Опис послова радног мјеста
 • обавља послове  прања, сушења и пеглања веша,
 • рукује  машинама за прање, сушење и пеглање,
 • врши обуку и организује рада затвореница у вешерају,
 • сачињава требовање материјала потребног за рад вешераја,
 • врши контролу обављених послова  вешераја,
 • врши и друге послове које одреди шеф радне јединице или помоћник директора,

б)Општи услови :

1.   Да је држављанин РС – БиХ;

2.   Да је старији од 18 година;

3.   Да има општу здравствену способност;

4.   Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

 1.   Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;
 2.   Да се против кандидата не води кривични поступак;
 3.   Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

 

в) Посебни услови  :

ВКВ/ССС,

 • радно искуство од  6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима,
 1. УПУТСТВО КАНДИДАТИМА:

а)  Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити следеће документе – доказе о испуњавању   општих и посебних услова конкурса :

 1.   Диплома о стеченој стручној спреми;
 2.   Извод из матичне књиге рођених;
 3.   Увјерење о држављанству;
 4.   Увјерење о невођењу кривичног поступка;
 5.   Потврду о радном искуству (потврда треба садржавати податке о радном искуству на  истим или сличним пословима као у Конкурсу, са прецизним навођењем послова које је радник обављао код послодавца и периодом рада)
 6.   Изјаве о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписане и овјерене од надлежног органа);

Напомене:

-Увјерење о некажњавању (тачка 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

-Љекарско увјерење о општој здравственој способности (тачка 3. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

-Уколико прворангирани кандидат, на позив послодавца, не достави документе из тачака 3. и 4. којима доказује испуњавање предвиђених посебних услова, за заснивање радног односа позваће се другорангирани кандидат или ће Конкурс бити поновљен уколико је пријављен само један кандидат.

-Датум издавања докумената под бројевима 2,3,4 и 5 ( тачка а) Упутства кандидатима)  не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је  трајног карактера.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

-Након пријема, радник се распоређује на радно мјесто у статусу приправника инструктора, а након приправничког стажа, обавезан је полагати стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција.

б) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана  објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у    Дневном листу „Глас Српске“ , Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа и на инттернет страници КПЗ Источно Сарајево- њњњ.кпзис.орг .

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Пријаве се могу доставити искључиво  путем поште на адресу:

 

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

улица Меше Селимовића бр. 1, 71123 Источно Сарајево,

са назнаком „КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НА РАДНО МЈЕСТО ( навести назив радног мјеста из конкурса) „

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју,  те ће се извршити писмено тестирање (тест општег и стручног знања), на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

***

ЈУ ОСНОВНА ПКОЛА „БОШКО БУХА“

ШТРПЦИ – УВАЦ

 

расписује

 

 КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I

1.       Професор физике – 12 часова редовне наставе, 1  извршилац – са радним искуством  и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – на одређено вријеме  до 31. августа 2024. године;

2.       Професор њемачког језика – 6 часова редовне наставе, 1 извршилац – приправник – на одређено вријеме до 31. августа 2024. године;

3.       Професор биологије – 8 часова редовне наставе, 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу  – на одређено вријеме до 31. августа 2024. године;

4.       Професор српског језика – 17 часова редовне наставе, 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – на одређено вријеме до 31.08.2024.године;

5.     Рачуновођа школе – приправник – 1 извршилац, пуна норма – на одређено вријеме до стицања услова за полагање стручног испита из књиговодствено-рачуноводствене области;

II Поред општих услова прописаних Законом о раду и члана 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, број: 74/23), кандидати под редним бројем 1,2,3. и 4.   треба да испуњавају услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22), док кандидат под редним бројем  5. треба да испуњава услове прописане чл. 123. став (3) и  142. став (3) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/22).

Кандидати под редним бројем 1,2,3. и 4. треба да испуњавају и услове прописане чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

III Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

IV Изузетно, право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе,  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дијела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиња над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, прије заснивања радног односа,

5) да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавањња дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

VI Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима прописаним Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи.

Документација из претходног става  подразумијева:

 1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
 2. увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета (изузев радног мјеста под редним бројем 5.),

3)  увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно – образовни рад (за радна мјеста под бројевима 1,3. и 4.);

4)  увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да

је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању

стручног испита у школи (за радна мјеста под бројевима 1, 3. и 4.);

 1. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
 2. увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на

евиденцији  незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

 1. увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, са подацима о дужини радног стажа, на којим пословима је остварен радни стаж и са којом стручном спремом (за радна мјеста под редним бројем 1, 3 и 4.),
 2. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-

инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

 1. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из претходног става тачка 5) , просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно од става 2. тачка 7) , уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

VII Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им неће бити враћене.

VIII Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу школе.

IX У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

X Комисије ће отварати пристигле коверте 25.09.2023. године у 13 часова и на огласној табли ће бити објављен списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

Тестирање и интервју кандидата који су доставили потпуну и благовремену пријаву односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана 28.09.2023. године у сљедећем термину: тестирање у 11 часова, интервју у 12 часова.

XI Кандидати се неће посебно позивати и уколико се не појаве на тестирању или интервјуу сматраће се да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

XII Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

XIII Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

XIV Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс под редним бројем __“ на адресу: ЈУ ОШ „Бошко Буха“ Штрпци, улица Штрпци број 60, 73265 Увац.

***

ЈУ СШЦ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

ЧАЈНИЧЕ

 

расписује

 

К О Н К У Р С

 

 1. Професор физике – 9 часова седмично, са искуством, до 31.08.2024. године,
 2. Професор физичког васпитања – 4 часа седмично, са искуством, до повратка радника са функције а најдуже до 31.08.2024. године.
 3. Педагог – пола радног времена, са искуством, до повратка радника са породиљског боловања.

 

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 01/16, 66/18, 91/21 и 119/21), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Службени гласник РС“ 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилник о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник РС“ 120/20).

 

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:
1.  увјерење о држављанству;
2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
3. овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;
4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. Увјерење о положеној педагошко – психолошкој и дидактичко – методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко – психолошку и дидатичко – методичку групу предмета;

6. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави за радна мјеста за која је расписан конкурс за лица са радним искуством;

7.  Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи;
8. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

9.  Увјерење  да  против кандидата није покренут кривични поступак за а кривична дјела учињена против службене дужности, против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога,

10. Увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне употребе и искоришћавања дјеце.

11.  Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против службене дужности,

против полног интегритета, сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, фалсификовање јавне исправе, недозвољена производња и промет опојних дрога, омогућавање уживања опојних дрога,

12. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;

13. Ујерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

14. Ујерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

15. Ујерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

16. Увјерење пштинског/градског органа управе надлежног за борачко-инавлидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/19).

Увјерења из тачке 10. и 11.  – затражиће Школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу  Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ број 41/18, 35/20,92/20 и 55/23) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Тестирање  и интервју кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 29.09.2023. године за педагога у 1000професора  физике у 1100часова и професора физичког васпитања у 1100часова.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласну таблу  Школе.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈУ Средњошколски центар „Петар Петровић Његош“, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 36, 73280 Чајниче.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

ВИШЕГРАД

 

р а с п и с у ј е

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за попуну слободних радних мјеста

 

 1. Наставник физике, 1 извршилац на 2 часа непосредног рада са ученицима, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024. године;
 2. Наставник математике, 1 извршилац на 4 часа непосредног рада са ученицима, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024.године;
 3. Наставник српског језика, 1 извршилац на 4 часа непосредног рада са ученицима, са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.08.2024. године;
 4. Наставник њемачког језика, 1 извршилац, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме;
 5. Наставник њемачког језика, 1 извршилац на 8 часова непосредног рада са ученицима, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.08.2024.године,;
 6. Наставник разредне наставе – 1 извршилац- са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка радника са функције а најдаље до 31.08.2024.године;
 7. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског а најдуже до 31.08.2024.године;
 8. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског а најдуже до 22.05.2024.године.
 9. Водитељ продуженог боравка, 1 извршилац,на 50% радног времена са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2023/2024.години а најдуже до 30.06.2024.

Поред општих услова прописаних Законом о раду  и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник РС“ број: 74/23)  кандидат треба да испуњава и  услове прописане чланом 114. и чланом 54. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“ број:81/22), чланом  2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник РС“ број: 37/19, 13/20 и 72/21).

Изузетно, право учешћа на конкурсу за радна мјеста наставника имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и кандидати који су стекли радни стаж у школи ван наставног процеса,уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/22), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.
Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,
2) Да је пунољетан а то се  доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) Да је радно способан а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности,злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа
5) да се не води у Регистру лица правоснажноосуђених за кривична дјела секссуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правосназно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

6) Увјерење да  против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности,злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
3) Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током струдирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
7) Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, са подацима опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста,степену стручне спреме и звању и дужини оставреног радног стажа по врстама посла,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,
9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима, уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 5. (додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током струдирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена)

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Листа кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављена на огласну таблу школе и интернет страницу школе.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

Тестирање и интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама Школе:

 • 28.09.2023. године, тестирање са почетком у 9.00 часова,
 • 28.09.2023. године,  интервју са почетком у  11.00 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, па ако се не појаве на истим, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“, Војводе Путника 16, 73240 Вишеград, препоручено или директно у школу.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“

РОГАТИЦА

 

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема до повратка раднице са породиљског одсуства а најдуже до 31.08.2024. године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

2.  Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме од  дана пријема до повратка раднице са боловања, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

3. Наставник разредне наставе, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема до 31.08.2024. године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Водитељ продужениог боравка, 1 извршилац, на одређено вријеме од дана пријема до 30.06.2024. године, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу,

5. Водитељ боравка, 2 извршиоца, на одређено вријеме од дана пријема до 30.06.2024. године, 50% радног времена са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу и

6.  Наставник енглеског језика, 1 извршилац за 4  часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до

31.08.2024. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 1/16, 66/18, 91/21-Одлука Уставног суда Републике Српске и 119/21) и чланом 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ број: 74/23), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. и чланом 54. и 58. став (4) Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 81/22), чланом 2. и чланом 3. тачка д) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“ број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 6. и чланом 15. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске“ број: 37/19, 13/20 и 72/21).

Изузетно, право учешћа на конкурсу за радна мјеста наставника имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, као и лица која су стекла радни стаж у школи ван наставног процеса, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 81/22).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број: 81/22), испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

 

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,
 2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
 3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим од стране цертифификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
 4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи,

те за кривична дјела учињена против:  службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,

 1. да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела секссуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, а то се доказује увјерењем о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце, које за изабраног кандидата установа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
 2. увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,

4) увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,

5) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током струдирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, са подацима о опису радног мјеста или систематизацији радног мјеста, степену стручне спреме и звању и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

У изузетним случајевима,  уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке 5. (додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током струдирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена), просјечна оцјена се може доказати и овјереном копијом индекса.

Изузетно, уколико кандидат не може доставити увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, доставља копију радне књижице.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им се неће враћати.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на јавни конкурс комисија не разматра, већ их евидентира, уз констатацију да пријаве на јавни конкурс нису достављене благовремено или нису потпуне, а након тога предлаже директору школе доношење закључка којом се пријава одбацује.

 

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 28.09.2023. године у 9,00 часова у просторијама Школе.

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у четвртак, 28.09.2023. године у 11.00 часова у просторијама Школе.

Листу кандидата који испуњавају услове конкурса, након прегледа достављене документације, школа ће поставити на огласну таблу школе и на интернет страницу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.

Кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса неће  бити посебно позивани на тестирање и интервју.

Кандидат који се не појави на тестирању или интервјуисању, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“ на адресу Јавна установа Основна школа „Свети Сава“ Рогатица, Преображењска бб, 73220 Рогатица.

***

 

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ „НЕВЕН“

ВИШЕГРАД

 

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем једног васпитача-приправника на неодређено вријемеу

ЈУ „Невен“ Вишеград

Расписује се Јавни конкурс за пријем једног васпитача-приправника са завршеном ВСС, на неодређено вријеме, са пуним радним временом, један извршилац у Јавну установу за предшколско васпитање и образовање „Невен“ Вишеград.

Јавни конкурс се расписује за лице без радног искуства-приправник,  дипломирани васпитач предшколских установа.

Радник ступа на рад 02.10.2023. године.

Поред општих услова утврђених законом којим се регулишу радни односи, потребно је испунити услове предвиђене чланом 52. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 63/20 и 64/22), као и Правилником о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 36/16):

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

I

Општи услови:

 1. Да је држављанин Републике Српске, Босне и Херцеговине,
 2. Да је старији од 18 година, односно да је пунољетан,
 3. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 4. Да по подацима из Посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 5.  Да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 6. Да је радно способан.

Увјерење из тачке  3. и 4. за изабраног кандидата Установа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

 

II

Посебни услови:

1. Одговарајући ниво високог образовања: Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање, стеченим академским звањем –васпитач предшколских установа.

III

Потребна документација:

Чланом 5. и 6. Правилника о процедури пријема и начину бодовања ваститача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у  предшколској установи („Службени гласник Републике Српске“, број 44/23)  уз потписану пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова Конкурса:

 1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
 2. Извод из матичне књиге рођених,
 3. Овјерену фотокопију дипломе или увјерења о дипломирању о завршеном првом циклусу студијског програма,
 4. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена, или овјерену фотокопију индекса,
 5. Увјерење да није осуђиван/а,
 6. Увјерење да по подацима из Посебног Регистра није правоснажно осуђиван за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
 7. Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,
 8. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,
 9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
 10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
 11. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.
 12. Љекарско увјерење увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Увјерења из тачке 5) и 6) Установа ће прибавити службеним путем.

Документи који нису оригинални достављају се у овјереним копијама.

Документа која буду приложена на Јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

Дана,   25.09.2023. године, у 12 часова, у просторијама ЈУ „Невен“ Вишеград, Друге подрињске бригаде, бр. 18, обавиће се интервју са каднидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Списак кандидата који испуњавају услове биће објављен и поставиће се на огласној табли установе, и неће се посебно позивати на интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли Завода за запошљавање РС-филијала Источно Сарајево-Биро Вишеград, и огласној табли ЈУ „Невен“ Вишеград.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично  на протокол установе или путем поште на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање „Невен“ Вишеград, Друге подрињске бригаде 18, 73240 Вишеград, са назнаком „Пријава на конкурс“.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „МОКРО“

МОКРО

 

расписује:
КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста

1. Водитељ продуженог боравка – 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна радна норма, на неодређено вријеме;

2. Водитељ боравка – 2 извршиоца, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 50 % радне норме, на одређено вријеме, до завршетка наставног процеса, најдуже до 30.06.2024. године;

3. Наставник разредне наставе – 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна радна норма, на неодређено вријеме;

4. Наставник разредне наставе – 1 извршилац, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, пуна радна норма, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања.
ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16, 66/18, 91/21 и 119/21) и чланом 5. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 74/23), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр. 81/22), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да  је у дипломи наведен стручни профил потребан за радно мјесто на које конкурише и услове прописане чланом  6. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник Републике Српске“, број 37/19, 13/20 и 72/21).
Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 81/22).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:
-Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,
-Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,
-Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,
-Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што доказује увјерењем о неосуђиваности које за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа,
-Да се не води у Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце у складу са прописима којима је уређена област вођења Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,
-Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.
Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:
-Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,
-Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,
-Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,
-Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са прописом којим се уређује област полагања стручног испита у основној школи,
-Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,
-Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,
-Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, а након стицања одговарајуће стручне спреме,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,
-Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се дана 28.09.2023. године, са почетком у 10.00 часова, а интервју ће се обавити истог дана са почетком у 12.00 часова у просторијама ЈУ ОШ „Мокро“ у Мокром.
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тесту и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Школа ће списак кандидата који испуњавају услове конкурса истаћи на огласну плочу школе најкасније три дана прије заказаног тестирања и интервјуа.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије им неће бити враћене.
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс“ и радним мјестом на које кандидат конкурише, на адресу школе Мокро бб, 71428 Мокро, препорученом пошиљком или директно у школу.

***

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

оглашава

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за пријем радника

 

 

I

Радно мјесто: Чувар

Број извршилаца: 1 (један)

Мјесто рада: Правни факултет Пале – Пале

Период заснивања радног односа: неодређено вријеме, уз обављање пробног рада

 

По коначности одлуке о пријему кандадата, са изабраним кандидатом послодавац, Универзитет у Источном Сарајеву, ће закључити уговор о пробном раду који може трајати највише до три мјесеца, с тим што се изузетно, овај рок може споразумно продужити још до три мјесеца. Уколико за вријеме пробног рада изабрани кандидат задовољи на пословима радног мјеста „чувар“ на Правном факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву, са послодавцем ће закључити уговор о раду на неодређено вријеме. Уколико за вријеме пробног рада изабрани кандидат не задовољи на пословима радног мјеста „чувар“ радни однос изабраног кандидата престаје даном истека рока одређеног уговором о пробном раду.

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду и Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву, као и посебне услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, а како слиједи:

 • основна школа, НК;
 • шест мјесеци радног искуства.

 

III

Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

 1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених;

 

 1. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци;

 

 1. овјерену изјаву да кадидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету;

 

 1. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере;

 

 1. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак;

 

 1. овјерену копију доказа о траженој стручној спреми – овјерена копија свједочанства или другог доказа о стручној спреми;

 

 1. доказ о радном искуству – оргинал или овјерену копију потврде о радном искуству;

 

Након спровођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV

Са кандидатима који су доставили благовремене, потпуне и уредне пријаве, и који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Овај јавни конкурс ће се објавитиу дневном листу „Глас Српске“ и интернет страници Универзитета у Источном Сарајеву.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат – Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на радно мјесто „чувар“ на Правном факултету Пале.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

***

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „ПАЛЕ“

ПАЛЕ

расписује:

 

К О Н К У Р С

за попуну упражњеног радног мјеста

 

 1. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до 30.6.2024. године– 2 (два) извршиоца.
 2. Водитељ продуженог боравка, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на неодређено вријеме 1 (један) извршилац.
 3. Професор разредне наставе, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства – 1 (један) извршилац.
 4. Професор разредне наставе, пуна норма, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, на неодређено вријеме – 1 (један) извршилац.
 1. Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 1/16, 66/18,119/21) и члановима  5. и 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (’‘Службени гласник РС’’ бр. 74/23) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 114. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“  број: 81/22), чланом 6. Правилника о начину организовања проширеног програма („Службени гласник РС“ бр. 37/19,13/20 и 72/21)  и чланом 2.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача („Службени гласник РС“ бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) – у зависности на које радно мјесто се пријављује.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 114. став 5. Закона о основном васпитању и образовању (’‘Службени гласник РС’’ бр. 81/22). Такође, право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,
3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, издатим о стране цертификоване здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела која га чине недостојним за рад у школи, те за кривична дјела учињена против: службене дужности, злоупотребе опојних средстава, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

6) Увјерење о подацима из посебног Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.

Увјерења из тачака 5) и 6) за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз  потписану пријаву и документацију којом  доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области.

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу  предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад,.

4) Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у основној школи.

5) Додатак дипломи или увјерење високошколске установе који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица а након стицања одговарајуће стручне спреме,

7) Увјерење о радном стажу издато од претходног послодавца, са подацима о опису радног мјеста или ситематизацији радног мјеста, степену стручне спреме и звању и  дужини оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то радно вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

8) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог  борца,

9) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца.

У изузетним случајевима кандидати могу доставити документе из ставова 3) и 4) члана 6. Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи („Службени гласник Републике Српске“ бр: 74/23)

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Списак кандидата који испуњавају услове конкурса биће постављен на огласној табли Школе.

Тестирање  и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама Школе:

 • 28.9.2023. године са почетком у 10.00 часова – тестирање и

истог дана са почетком у 12.00 часова – интервју.

Кандидати се неће  посебно позивати  на  тестирање и интервју, а  уколико се кандидат не појави на тестирању или интервјуу, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

У пријави на Конкурс обавезно је да кандидати наведу тачну адресу становања и број телефона.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневним новинама „Глас Српске“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком ‘’Пријава на конкурс’’ на адресу Школе, Милана Симовића број 26, 71 420 Пале, препорученом пошиљком или лично у Школи. На коверти навести радно мјесто на које се кандидат пријављује.

***

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

РУДО

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

 

1.Педагог, ………….. пуна норма (до повртка радника са боловања),  1 извршилац

2.Професор психологије …………………………………… 4 часа седмично, 1 извршилац

 

Конкурс се расписује за лица са радним искуством од најмање 1 године. Лице под бројем (1.) прима се на одређено вријеме до повртака радника са боловања, а под бројем (2.) на одређено вријеме до краја школске године односно до 31.08.2024. године.

Кандидати поред општих услова прописаних Законом о раду ( „Службени гласник РС, број 1/16, 66/18, 91/21 одлука УС и 119/21) којим се уређују радни односи, треба да испуњавају и посебне услове прописане  чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању („Сл.гл.РС“,бр.41/18, 35/20, 92/20 и 55/23) , Правилником  о поступку за пријем  у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем („Сл.гл.РС“,бр.24/19) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама („Сл.гл.РС“,број 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“,број: 120/20).

(1)Општи  услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то доказује увјерењем о држављанству,

2)да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од 6 мјесеци и прилаже га само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4)увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава,

5)увјерење о подацима из посебног регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце,

6)увјерење да против њега није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење под тачком 4) и 5) за изабраног кандидата школа прибавља службеним путем, а прије заснивања радног односа.

(2)Посебни услови:

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) са бројем телефона и адресом становања потребно је доставити следећу документацију  :

1) Оригинал или овјерену фото-копију дипломе о завршеном првом  циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан доставити кандидат за наставника који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

4)увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да јеположио разлику дијела испита у складу са правилником којим се регулише полагање стручног испита,

5)увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених  лица, након стицања одговарајуће стручне спреме,

6)увјерење о радном стажу ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа,

7)увјерење општинског/градског органа управе  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8)увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9)увјерење општинског/градског органа  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

На основу члана 104. став (7) Закона, право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од  најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане законом, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона  испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Школа ће отварати доспјеле коверте у понедељак 25.09.2023.године у 13:15 ч. и на огласној табли школе објавити списак кандидата који испуњавају услове конкурса , а тестирање и интервју ће се обавити у четвртак 28.09.2023. године у просторијама школе за педагога и психолога у 13:30 ч., са кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирае и интервсју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Ппријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар Рудо

Улица Цара Душана број 35, 73260 Рудо.

Са назнакон „за конкурс“

/ГЛАС СРПСКЕ/