Рогатица – Јавни позив за подршку пољопривредним произвођачима – ГЛАС РЕГИЈЕ.057

0
284

Главни услови за конкурисање
Предмет јавног позива

Фондација за одрживи развој Републике Српске „Progressus” додјељује бесповратна средства физичким и правним лицима која се баве примарном пољопривредном производњом за набавку пољопривредне механизације, опреме и алата.

Циљ јавног позива

Циљ Фондације за одрживи развој Републике Српске „Прогрессус” и Владе Мађарске је јачање привредних односа између двије земље кроз повећање ефикасности и конкурентности подржаних пољопривредних произвођача, развој технологије производње, боље кориштење капацитета, унапређење одрживости и пословања.

Финансијски услови

Укупни прихватљиви трошкови набавке састоје се из бесповратних средстава и сопственог учешћа.

Најмање 30% укупних прихватљивих трошкова набавке треба да буду сопствена новчана средства која мора да обезбиједи Корисник. Подносилац пријаве ће приликом подношења пријаве на Јавни позив доставити изјаву којом гарантује да располаже сопственим средставима у мјери која је довољна за финансирање најмање 30% планиране набавке. Сопствено учешће може се у потпуности или дјелимично обезбиједити и из кредита, при чему се услов сопственог учешћа неће сматрати испуњеним уколико је кредит одобрен по другом основу или за друге намјене. Сопственим учешћем у смислу овог Јавног позива такође се неће сматрати државна помоћ, помоћ републичких органа и организација јавне управе, јединица локалне управе и самоуправе, помоћ обезбијеђена из других међународних грантова или сличних извора.

Максимални износ бесповратних средстава по Кориснику је 70% Укупних прихватљивих трошкова набавке.

Минимални износ подршке по Кориснику је 2.500 ЕУР. Максимални износ подршке по Кориснику је 25 000 ЕУР.

Укупни прихватљиви трошкови набавке могу бити трошкови набавке пољопривредне механизације, опреме и алата без пореза на додату вриједност (ПДВ) у случају да Подносилац пријаве/Корисник има законски регулисано право на поврат ПДВ-а, или трошкови набавке с ПДВ-ом, у случају да Подносилац пријаве/Корисник нема право и могућност поврата ПДВ-а.

Подобност подносиоца захтјева

Право на Пријаву на јавни позив имају физичка и правна лица (ММС, те регистрована удружења, фондације и пољопривредне задруге које имају статус правног лица и учествују у платном промету) која имају пребивалиште или сједиште у Републици Српској или у Брчко дистрикту и баве се примарном пољопривредном производњом, а која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава Републике Српске или Брчко дистрикта (РПГ), или су регистрована за примарну пољопривредну дјелатност код надлежног привредног суда, те која у оквиру овог Јавног позива набављају механизацију, опрему и алате за пољопривредну производњу на земљишту које је на територији Републике Српске или Брчко дистрикта.

Услови подобности

Подносилац пријаве је физичко лице са сталном пољопривредном дјелатношћу у Прихватљивом подручју (Републици Српској или Брчко дистрикту)
Подносилац пријаве је правно лице регистровано за пољопривредну дјелатност са сједиштем или пословном јединицом у Прихватљивом подручју, а које је микро, мало или средње предузеће, те регистровано удружење, фондација или пољопривредна задруга које има статус правног лица и учествује у платном промету
Подносилац пријаве уписан је у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) Републике Српске или Брчко дистрикта
Подносилац пријаве као мјесто реализације пољопривредне активности у вези с набавком према овом Јавном позиву пријављује земљиште на територији Републике Српске или Брчко дистрикта
Рок и начин подношења Пријаве на Јавни позив

Заинтересовано лице мора прво да се региструје електронским путем на интернет страници Фондације како би било у могућности да припреми и поднесе Пријаву.

Подносилац пријаве након регистрације на интернет страници попуњава електронски формулар Пријаве у онлине апликацији на интернет страници Фондације. Подносилац пријаве након финализирања електронског формулара пријаве треба да одштампа формулар (само предвиђени дио за штампу, не цијели попуњени формулар) и повезану изјаву која ће бити дио апликације на интернет страници, те да наведени формулар и изјаву потпише и скенира, а затим их приложи у онлине апликацију, те сачува апликацију и поднесе пријаву на Јавни позив.

Корисници такође треба да скенирају документе наведене у члану 16 овог Јавног позива и да их приложе својој пријави путем онлине апликације. Фондација задржава право да захтијева оригинал или овјерену копију било којег документа који је Подносилац пријаве приложио у електронску апликацију.

Пријаву на Јавни позив може поднијети само лице које је уписано као носилац газдинства у РПГ или лице овлаштено за заступање правног лица које се пријављује на Јавни позив. Пријаву на Јавни позив у случају немогућности ових лица могу поднијети и друга лица уз законски овјерену пуномоћ.

Пријава се може поднијети од 1. септембра 0:00:00 2022. године, а рок за пријаву је 14. октобар 2022. године у 23:59:59 сати.

Пријаве поднесене након наведеног рока нецће бити разматране. Није могуцће урадити било какве суштинске измјене у садржају Пријаве након подношења Пријаве у електронској апликацији (евентуалне административне грешке могу бити исправљене).

Документи који треба да се доставе

Потребно је доставити попуњен, одштампан, потписан (у случају правног лица печатиран и потписан од стране лица овлаштеног за заступање) формулар из онлине апликације, изјаве и сљедеће документе (анексе):

Основни идентификациони документи

1.А У случају правних лица:

важеће рјешење о регистрацији код надлежног суда
рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава – уколико правно лице нема регистровану пољопривредну дјелатност
копија личне карте свих власника правног лица
копија личне карте овлаштеног лица у правном лицу
Увјерење о ЈИБ (Пореска управа Републике Српске)
ПДВ увјерење (Управа за индиректно опорезивање БиХ) – уколико је правно лице ПДВ обвезник
1.Б У случају физичких лица

копија личне карте носиоца газдинства
рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава
ПДВ увјерење (Управа за индиректно опорезивање БиХ) – уколико је лице ПДВ обвезник
потврда банке о броју текућег/транскакционог рачуна (за правна лица која набављају механизацију, опрему и алате директно од произвођача у Мађарској потребан је и број девизног рачуна) Подносиоца пријаве, не старија од тридесет (30) дана од дана подношења Пријаве
најмање једна важећа понуда од дистрибутера или произвођача за механизацију, опрему или алат који се набавља у оквиру Програма подршке која садржи:
податке неопходне за прецизну идентификацију Понуђача, али најмање тачан назив, сједиште/адреса и порески број Понуђача;
презентација предмета набавке у оквиру јавног позива: назив произвођача, тачан назив марке, назив и специфична врста производа наведених у понуди, технички параметри и стручне карактеристике које је навео произвођач, технички услови у случају куповине по наруџби и детаљна назнака појединачне процјене трошкова, при куповини додатног прибора, те назнака уређаја којем припада;
број артикала који се набављају, јединична цијена, јединица мјере, нето цијена, ПДВ и/или бруто цијена, валута понуде.
Потпис овлаштеног лица и печат понуђача Изјава Понуђача да су сви производи наведени у понуди произведени у Мађарској
Уколико износ понуде није у еврима, износ се мора конвертовати по курсу Централне банке Босне и Херцеговине на дан објављивања Јавног позива.

Потврда Пореске управе Републике Српске да не постоје доспјеле неизмирене обавезе по основу пореза, доприноса и такси
Потврда Управе за индиректно опорезивање БиХ да не постоје доспјеле неизмирене обавезе по основу индиректних пореза

Детаљне информације погледајте у Јавном позиву који ћете имати на увид приликом регистрације